Najmanje veličine za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

(1) Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV Najmanja veličina
1. PISCES RIBE
Dentex dentex zubatac 30 cm
Mustelus asterias pas mekaš 80 cm
Seriola dumerili gof 45 cm
Sarda sarda palamida 45 cm
Sciaena umbra kavala 30 cm
Scorpaena scrofa škrpina 30 cm
Spondyliosoma cantharus kantar 18 cm
Squalus acanthias kostelj 66 cm
2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI
Arca noe kunjka 5 cm
Mytilus galloprovincialis dagnje 6 cm
Ostrea edulis kamenica 7 cm
3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI
Octopus vulgaris hobotnica 1 kg

(2) Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006., str. 11).
(3) Minimalne referentne veličine za očuvanje za plavoperajnu tunu i igluna propisane su propisom kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.
(4) Grafički prikazi mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.