ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU
(Urednički pročišćeni tekst – Dio Sportski i rekreacijski ribolov na moru)

 — u tekstu Zakona članci 1. do 24. izostavljeni – ne odnose se na sportski ili rekreacijski ribolov—

Sportski ribolov na moru
Članak 24.

(1) Sportski ribolov na moru smije se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne ili godišnje dozvole za sportski ribolov na moru.
(2) Dozvolu za sportski ribolov na moru izdaje u elektroničkom obliku Ministarstvo, a prodaje ih Nacionalni savez za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske.
(3) Pravo na kupnju dnevne i višednevne dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnih saveza za sportski ribolov na moru.
(4) Pravo na kupnju godišnje dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnog saveza za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ribolov podvodnom puškom
Članak 25.

(1) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom, osim u sportskom ribolovu.
(2) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen sukladno posebnom propisu.
(3) Dozvola za obavljane sportskog ribolova podvodnom puškom ne smije se prodati za osobu mlađu od 16 godina.

Natjecanja
Članak 26.

(1) Natjecanja u sportskom ribolovu na moru ne smiju se održati bez Rješenja o odobrenju Ministarstva.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka s uvjetima natjecanja donosi Ministarstvo.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.
(4) Nacionalni savez za sportski ribolov na moru obvezan je Ministarstvu dostaviti kalendar natjecanja do 31. prosinca tekuće godine, za narednu godinu.
(5) Za vrijeme trajanja natjecanja u sportskom ribolovu količina ulova nije ograničena.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, količina ulova u natjecanju može se ograničiti ako se love vrste čiji je ulov inače ograničen.
(7) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka može se u vrijeme i na području odvijanja natjecanja ograničiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.

Rekreacijski ribolov
Članak 27.

(1) Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz posjedovanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama mlađim od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

Izdavanje dozvola za rekreacijski ribolov
Članak 28.

(1) Dozvole za rekreacijski ribolov izdaje Ministarstvo te pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti Ministarstvo.
(2) Godišnja dozvola iz stavka 1. ovoga članka smije se izdati samo za fizičku osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zajedničke odredbe za sportski i rekreacijski ribolov
Članak 29.

(1) Pojedine vrste riba i drugih morskih organizama koje su ulovljene u sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu moraju biti označene neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe i drugi morski organizmi ulovljeni za vrijeme natjecanja u sportskom ribolovu, moraju biti označeni odmah po isteku roka za žalbu nakon obavljenog vaganja.
(3) U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.
(4) Sportski i rekreacijski ribolovac ne smije uz sebe imati veću količinu riba i drugih morskih organizama koji podliježu označavanju sukladno stavku 2. ovoga članka, a ulovljenih u sportskom, odnosno rekreacijskom ribolovu od količine propisane stavkom 3. ovoga članka.
(5) Pravne i fizičke osobe koje prodaju dozvole za sportski ribolov i rekreacijski ribolov na moru dužne su Ministarstvu dostavljati izviješća o prodanim dozvolama.
(6) Obrasce i način izdavanja dozvola za sportski, odnosno rekreacijski ribolov te sadržaj, oblik i rokove dostave izviješća iz stavka 5. ovoga članka, te označavanje iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Posebne odredbe za sportski i rekreacijski ribolov
Članak 30.

(1) U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), te sakupljanje koralja i spužava.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u rekreacijskom ribolovu na moru dopušten je ulov atlantske tune, igluna, iglana samo uz posebnu dozvolu koju izdaje Ministarstvo, a u sportskom ribolovu u okviru natjecanja iz članka 26. ovoga Zakona.
Alati i oprema za sportski ribolov i rekreacijski ribolov

Članak 31.

 • U obavljanju sportskog ribolova i rekreacijskog ribolova na moru smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
  (2) Način uporabe, vrste i količinu te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju sportskog i/ili rekreacijskog ribolova na moru propisuje ministar pravilnikom.
   — u tekstu Zakona članci 32. do 82. izostavljeni – ne odnose se na sportski ili rekreacijski ribolov—


Važna napomena – pogledati provedbeni propis  

IZVADAK ODREDBI IZ PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU 
(Tekst je informativan i KPA SUB kao vlasnik ove web stranice ne preuzima nikakvu vrstu odgovornosti za bilo koje krivo tumačenje, prijevod ili netočan navod iz slijedećeg teksta)

Pojmovi:
U smislu ovoga Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) Lov na veliku ribu – je vrsta ribolova koja se obavlja iz plovila u pokretu (trolling), iz plovila koje pluta ili je usidreno (jigging), a obavlja se posebnim ribolovnim alatom za lov na veliku ribu uz prihranjivanje (brumanje) ili bez.

2) Alat za lov na veliku ribu – sustav koji sačinjavaju ribolovni štap i rola, od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od 13,446 kg (30 lb) ili više.

Vrste dozvola

(1) Dozvole se izdaju za određenu namjenu i razdoblje kako slijedi:

 1. dnevne i višednevne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov koje se izdaju za razdoblje:
  – za jedan (1) dan, za tri (3) dana, za sedam (7) dana i za 180 dana.
 2. godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov koje se izdaju za kalendarsku godinu
  3. posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode u skladu s aktom javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem. Vrste i cijene dozvola propisuje javna ustanova koja upravlja određenim područjem.
 3. posebne dozvole za korištenje dodatnih ribolovnih alata i opreme, a koje se izdaju za ribolov:
  – stajaćim parangalom, jedan ili više njih s ukupno do 100 udica,

– vršama za lov ribe, ukupno do tri (3) komada,

– uz upotrebu umjetne rasvjete, odnosno jednog rasvjetnog tijela električne snage do najviše 100 W za žarulju sa žarnom niti, odnosno 30 W za halogenu i LED žarulju te kod plinskih ferala do 400 cd jakosti svjetlosti, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca

– ostima, ukupno jedan (1) komad,

– udičarskim alatima za veliku ribu, najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom na svakom priboru. Udica za lov velike ribe udičarskim alatima za veliku ribu mora biti kružna (tzv. circle hook), a udica i svi metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.

 1. Posebne dozvole iz točke 4. podstavaka 1. – 4. ovoga stavka izdaju se samo za kalendarsku godinu.
  (2) Dozvola se izdaje vlasniku dozvole i neprenosiva je.

(3) Posebne dozvole izdaju se isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim dozvole iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

 

Ribolovni alati

(1) Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne dozvole smije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

(2) Ribolovcu iz stavka 1. ovoga članka u ribolovu iz plovila nije dozvoljeno korištenje alata za lov na veliku ribu bez važeće dozvole za takvu vrstu ribolova.

(3) U dozvoljenom dnevnom ulovu udio živih školjkaša i puževa smije biti do 2 kilograma, osim dagnji (Mytilus galloprovincialis) kojih smije biti do 5 kilograma.

(4) Vlasnici godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju posebnih dozvola za ribolov stajaćim parangalom, vršama za lov ribe, ostima i za korištenje umjetne rasvjete (feral) te koristiti te ribolovne alate i opremu pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(5) Vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavku 4. ovoga članka mogu obavljati ribolov podvodnom puškom (ukupno do dva komada), a vlasnici godišnjih dozvola za športski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju godišnje posebne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu. Vlasnici godišnje dozvole za rekreacijski ribolov na moru ne mogu obavljati ribolov podvodnom puškom

(6) Ribolov u područjima koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode ribolovac smije obavljati uz posjedovanje posebne dozvole u skladu s aktom javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

(7) Način obavljanja ribolova, karakteristike i količinu ribolovnog alata za športski i rekreacijski ribolov u zaštićenim područjima propisuje nadležna javna ustanova.

Godišnje dozvole vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine.

Uvjeti ribolova:

(1) Ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu koje se zadržavaju, a moraju se označiti odsijecanjem donjeg dijela repne peraje. Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm. Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca prikazan je u posebnom prilogu (vidi slike).

(1) Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su prikazane u posebnoj tablici. Grafički prikazi mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazan je u posebnom prilogu.

(2) Plovilo koje se koristi u športskom ili rekreacijskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala. Zabranjeno je obavljati športski ili rekreacijski ribolov ostima uz umjetnu rasvjetu iz plovila s ugrađenim staklom na dnu.

(3) Lov glavonožaca povrazom s kukom uz umjetnu rasvjetu u športskom i rekreacijskom ribolovu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna, neovisno o posjedovanju posebne dozvole za umjetnu rasvjetu.
(4) Športski i rekreacijski ribolov na moru nije dozvoljeno obavljati na mjestima koja odlukom odredi lokalna samouprava ili koncesionar.

(5) Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.

(6) Dob osoba koja je navedena u ovom Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu godinu života.

(7) Ukoliko način na koji se smije obavljati športski ili rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja športskog i rekreacijskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Ribolov podvodnom puškom

Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem.

(2) U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ribolovca plovilom i/ili korištenje podvodnog skutera.

(3) Vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavku 4. ovoga članka mogu obavljati ribolov podvodnom puškom (ukupno do dva komada), a vlasnici godišnjih dozvola za športski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju godišnje posebne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.


Lov na veliku ribu

(1) Lov na veliku ribu dopušten je udičarskim alatima za veliku ribu, najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom na svakom priboru. Udica za lov velike ribe udičarskim alatima za veliku ribu mora biti kružna (tzv. circle hook), a udica i svi metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom upotrebe varalica smije se upotrebljavati klasična jednokuka udica (tzv. J-klasična udica).

(3) Prilikom lova na veliku ribu zabranjena je uporaba borbenih stupova i privlačenje ribe uporabom držača štapa pričvršćenog na trupu plovila.

(4) Zabranjeno je obavljati lov na veliku ribu na udaljenosti manjoj od 1 Nm od uzgajališta plavoperajne tune.

(5) Na obavljanje športskog i rekreacijskog ribolova plavoperajne tune i igluna primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika i propisa kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.

(6) Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.

(7) Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoljeno je obavljati isključivo sa plovila koje je upisano u dozvoli za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

Početak i kraj ribolova:

Početak i završetak prava obavljanja športskog ili rekreacijskog ribolova određen je razdobljem za koje je dozvola izdana kako slijedi:

– dozvola za jedan dan od 00.00 sati do 24.00 sata datuma za koji dozvola važi

– dozvole za tri dana i za sedam dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma i

– dozvole za 180 dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca 2018. godine.

– godišnje dozvole do 24.00 sata 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana.