Označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova na moru

Članak 13.

(1) Ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu koje se zadržavaju, a moraju se označiti odsijecanjem donjeg dijela repne peraje su:

ZNANSTVENI NAZIV

HRVATSKI NAZIV

1. PISCES

RIBE

Dentex dentexzubatac
Dicentrarchus labraxlubin (brancin)

Diplodus puntazzo

pic

Diplodus sargusšarag
Diplodus vulgarisfratar
Epinephelus spp.kirnje
Lithognathus mormyrusovčica
Merluccius merlucciusoslić
Pagellus erythrinusarbun
Pagrus pagruspagar
Polyprion americanuskirnja glavulja
Sarda sardapalamida
Sciaena umbrakavala
Seriola dumeriligof
Scorpaena scrofaškrpina
Sparus auratakomarča (orada, podlanica)
Spondyliosoma cantharuskantar
Zeus faber

 kovač

(2) Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.
(3) Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca prikazan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.